Turnaukset

Turnaukset 2023

 

LJK U13 Syysturnaus 9.9.2022  (8:00 - 20:15)

https://www.gameresultsonline.com/ljk-loviisan-jaakiekkoklubi/ljk-u13-syysturnaus-992023-aa-

 

LJK U15 Juhlapalvelu Fellmanni turnaus 10.9.2022  (8:00 - 20:15)

https://www.gameresultsonline.com/ljk-09/ljk-syysturnaus-u15

 

LJK U14 Syysturnaus 16.9.2022  (8:00 - 20:15)

https://www.gameresultsonline.com/ljk-10/ljk-u14-syysturnaus

 

LJK U12 Syysturnaus 17.9.2022  (8:00 - 20:15)

https://www.gameresultsonline.com/ljk-loviisan-jaakiekkoklubi/ljk-u12-syysturnaus

 

LJK U10 Syysturnaus 23.9.2023 (10:00 - 18:00)

LJK U9 Syysturnaus 30.9.2023 (9:00 -17:00)